Zbiranje pobud in predlogov v postopku petih (5) sprememb in dopolnitev OPN, sprememba namenske rabe iz STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V KMETIJSKO ALI GOZDNO ZEMLJIŠČE

21. 1. 2021 Marjana P. (Uradniška delovna mesta) 201